Кариери за философи
Кариери за философи

Кариери за философи

През уикенда имах удоволствието да участвам на Кръгла маса “Кариери за философи” в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, организирана от Кариерния център на Философския факултет и катедра “Философия”. По-конкретно поканата ме подканваше да разкажа каква е била ролята на философското ми образование в последващата ми кариера.

Беше ми много интересно да чуя разказите на философи с реализация в области като изкуството, неправителствените организации, управлението на качеството, интернет медиите и маркетинга. Онова, което става очевидно от подобно споделяне на опит е, че философите продължават да вършат философска работа в организациите, в които се включват. Тук имам предвид неща като:

  • разработване на онтология на даден продукт;
  • разработване и прилагане на изследователски стратегии за анализ и разбиране;
  • създаване и реализиране на дефиниции;
  • схващане, комуникиране и създаване на действителност ;
  • осмисляне на човешки целеполагания.

Обикновено подобни дейности са вплетени в конкретните работни задължения и невинаги са ясно видими за външния наблюдател. Те, обаче, оказват съществено влияние на постиганите резултати и са част от причините, поради които немалко философи постигат добра реализация в бизнеса и обществената сфера. Те обясняват и защо философите по-бързо научават и овладяват нови реалности, адаптират се към промени в контекста, по-лесно се ориентират в среда на сложни системни зависимости.

Предизвикателството, с което са се заели от Философския факултет и Кариерния център е експлицитно да дефинират компетентностите, които философското образование дава и които са същностни за тези постижения. Бих искал да им пожелая успех в това начинание и да ги поздравя за интересното събитие и добрата организация.

Предизвикателството, което стои пред нас от Онтоидея, е да заявим тези компетентности като професия и да предложим техните резултати като услуга.