ОнтоИдея
Изследвания на продукти и услуги

Изследвания на продукти и услуги

Изследвания на продукти и услуги

Извършваме философско онтолигизиране на договорената с клиента реалност (процес, продукт, явление, случай, събитие, артефакт). Резултатите на онтологичното изследване служат за основа на предлаганите от нас разработки, които съдържат следните елементи:

I. Набор от всички характеристики и свойства на изследваната реалност.

Краен продукт предоставен на клиента – списък с изброени всички характеристики и свойства, придружен с аргументация и демонстрация на изводите.

II. Установяване на наличното понятие (схващане, концепция, разбиране, определение, дефиниция) за същността на изследваната реалност.

Краен продукт предоставен на клиента – документ съдържащ свързаните с изследваната реалност:

 1. определения и дефиниции;
 2. вид и род;
 3. отличаващите особености: видово различие; собствен признак;
 4. съпътстващите признаци;
 5. историята и развитието на понятието за реалността.
III. Изясняване на отношенията и взаимодействията с други реалности, в които стъпва изследваната реалност.

Краен продукт предоставен на клиента – анализ на:

 1. йерархиите и подредбите, в които участва изследваното;
 2. видово-родовите отношения и връзки;
 3. съществените и несъществените отношения;
 4. условията и основанията за съществуването на изучаваната реалност;
IV. Осмисляне на възможното творческо и иновационно развитие на изследваната реалност и свързаните с нея дейност, производство, употреба, приложимост, създаване, сътворяване.

Краен продукт предоставен на клиента – списък на:

 1. синтезирани възможни, но все още неоползотворени проявления на изучаваната реалност;
 2. установени тенденции за нововъведения;
 3. идеи за творчески търсения.