Онтоидея
За фирми

За фирми

За фирми

Цел на обучението: Участниците в семинара да бъдат обучени така, че:


А) да знаят:

 1. за разликите между различните видове мисловни процедури и основаното върху тях поведение;
 2. за значението и ролята, които различните видове мислене играят в различните области на човешкото общество (история, интеркултурно взаимодействие, стопанство, образование, наука, отделната личност и т.н., включително и ежедневие);
 3. основните характеристики на мисленето.

Б) да могат:

 1. да различават видовите мислене в действията и поведението на другите (както за отделните личности, така и за различни видове организации);
 2. да различават видовете мислене в собствените си действия и поведение (собствени в смисъл на принадлежащи както на отделната личност, така и на изградена общност (организация);
 3. да извършват действия, участващи в организирането на поведение според зададен вид мислене, като по този начин проявяват творческо и критическо мислене.

В) да управляват и поддържат:

 1. по-ефективно резултатите от собствените ( на отделната личност или организация) действия и поведение, чрез анализ на типа мислене;
 2. по-ефективно резултатите от действията и поведението на другите (личности или организации), чрез анализ на типа мислене;
 3. съизмеримостта и адекватността на собственото си поведение при взаимодействието с другите (личности или организации);
 4. условията (в най-добрите случаи – създаването на условията) за възникване на общност и постигане на съвмостност според разликата между формално и неформално мислене;
 5. инициативи ( собствени или на другите) на равнището на различаване между формално и неформално.


Какво може да очакват участниците в обучението:

 1. да разполагат с редица знания и да получат богата информация по въпросите на мисленето;
 2. да придобият умението да ползват и прилагат процедури за мислене, основани на различните видове мислене;
 3. да развият множество компетенции по отношение собственото си участие при употребата на различните видове мислене;
 4. да са в състояние с повишена чувствителност и аналитичност да оценяват възможностите, които осмислянето предоставя за развитието и саморазвитието;
 5. да могат в по-пълна степен да се възползват от възможностите, които мисловните умения и компетентности предоставят за саморазвитието и самообучението;

Идеята на обучението е основана на авторски академични разработки и постижения в областта на субектността и мисленето.

Програма
(представена през отработваните умения)

 • Откриване
 • Запознаване
 • Договаряне
 • Снемане на очаквания
 • Представяне на програмата (идеята, целите, задачите, очаквани постижения и т.н.)

Мислене организирано около даденото, зададеното (непосредствено дадени наличности (по Аристотел)). Установяване на възможностите и ограниченията произтичащи от неговите особености:

 • умение за различаване на дадености;
 • умение за задаване на въпроси;
 • умения за категоризиране;
 • умение за произвеждане на “отличаваща особеност”;
 • умения за провеждане на видово-родово различаване;
 • получаване на формално-логическо понятие;
 • умения за формално-логическо мислене;

Мислене организирано около опосредствано дадени (“скрити”) наличности (по Фр.Бейкън и Р.Декарт). Установяване на възможностите и ограниченията произтичащи от неговите особености:

 • умения за регистриране на присъствие и отсъствие;
 • умения за търсене;
 • умения за работa със “скритото”;
 • умения за работа с явления и същност;
 • умения за изследване;
 • умения за употреба на индуктивни процедури (по Фр. Бейкън);
 • умения за процедурно включване на субективността (аз-а) в мисленето (по Декарт);

Мислене организирано около несъществуващото, неналичното. Установяване на възможностите и ограниченията произтичащи от неговите особености:

 • умения за разпознаване на самонарастващи реалности;
 • умения за установяване на субектно (инвестиционно) действие, различено от субстанциално (поддържащо) действие;
 • умения за различаване на формално-логическо от неформално-логическо поведение;
 • различаване на “значение”, “роля”, “функция”, “употреба”, и т.н. от “смисъл” (“идея”);
 • умение за установяване на цел;
 • умение за установяване на проблем;
 • умения за решаване;
 • умения за критическо мислене;
 • умения за творческо мислене;


Мислене организирано около саморазвиващи се реалности. Високо-организирано мислене. Зони на приложимост.

 • умение за изграждане на общност около въпросирането. Заедност на питането;
 • умение за изграждане на общност около въпросирането, отчитащо отговарянето. Заедност на изследването;
 • умение за изграждане на общност около саморазвиващи се реалности. Заедност в проектирането. Проектно мислене.
 • умение за анализ на замисъл, идея. Получаване на цели, проблеми, ресурси, резултати, партньорства; и т.н.
 • умение за допускане на и грижа за различността в общност;


Изготвил: гл.ас. д-р Веселин Дафов,
Научен консултант: проф.д.ф.н. Александър Андонов

2 дни, 18 учебни часа
Работен език: български, или английски

Цели на обучението:
Да се тренират и развиват умения за:

 • различаване на директни и недиректни действия и операции;
 • установяване на невъзможност;
 • анализ на условията, даденото;
 • разбиране на търсеното;
 • създаване на възможности за даденото преобразуване, решаване;
 • представяне на формално-логически доказателства и на неформално-логически доказателства;


Учебно съдържание:
Разбиране на задача, проблем. Даденото, условието. Исканото, търсеното преобразуване. Позволени действия, легитимност на операциите. Проверка за удовлетвореност. Проблемност. Решение. Евристични техники.

Гл.ас. д-р Веселин Дафов

2 дни, 18 учебни часа
Език на обучение: български, или английски

Цели на обучението:
Да се развиват умения за:

 • целеполагане, осмисляне на цел;
 • проблематизиране; осмисляне на проблемност и невъзможност;
 • решаване; осмисляне на дейности-решения и възможности;
 • планиране на действия с оглед постигането на резултати;


и да се изграждат компетентности за:

 • предприемане на начинания, инициативност;
 • производство на замисъл, идея;
 • работа с неизвестното и непознатото;
 • организиране на общност, ангажиране на ключови фигури


Учебно съдържание:
Обучаващите извършват саморефлексия и изследване на начините за установяване на “замисъл”, “идея”. Проектното не просто като метод или техника за планиране на дейности, а като възникване на ново реално съществуване. Интерсубектността като основа (субстанция) на проектното. Видове субекти включвани в проекта – личности, институции, ключови фигури, общности. Видове общности. Получаване на конкретно всеобщност. Ангажимент и грижа за нововъзникналата субектност. Осмисляне на наличен собствен опит и чужд опит.

Гл.ас. д-р Веселин Дафов

2 дни, 18 учебни часа
Работен език: български, или английски

Цели на обучението:
Да се тренират и развиват умения за:

 • формално-логически анализ;
 • описване и обясняване на реални действия, операции и дейности;
 • установяване недостатъчността на формалната логика в “живото общуване”;
 • различаване и използване на различни начини за разбиране;
 • разпознаване източниците на неразбирането;
 • усвояване на тълкувателни техники и процедури;
 • включване в ежедневната си работа на подходящата стратегия за разбиране или тълкуване;
 • обясняване на непознатото и неясното.


Учебно съдържание:
Обучаващите участват в изследване на разликите между “знаене” и “разбиране” от една страна, и “цитиране” и “тълкуване” от друга. Смисълът на питането. Подходящите въпроси. Измисляне на въпросите. Смисълът на отговарянето. Формален и не-формален отговор. Текст и контекст. Информация и знание. Знание и разбиране. Разбиране и не-разбиране. Формализация на действия, операции, дейности.

Гл.ас. д-р Веселин Дафов

Философският клуб е време и място. Място за правене на философия. И време за философстване.

Философията и философстването биват разбирани като свободно изследване на смисли и значения. Време и място, в което специално се изгражда изследваща общност и имаме възможност за едно по-различно отношение към самите нас и нещата около нас.

Организацията на философският клуб предвижда провеждане на изследователски сесии един път на месец. Очакваната продължителност на сесиите е около 60 минути (+, – 15 минути). На всяка от сесиите се обсъжда само една тема.

Темата се предлага от предварително уговорен участник, който заедно с водещия на сесиите две седмици преди дискусията уточнява философския характер на темата и вида на нейното представяне.

 

От участниците в сесиите се очаква:

– да се умонастроят за едно интелектуално преживяване;

– да участват в дискусия с всеки един от другите изследвачи по темата;

– да използват всяка една теза и всеки един аргумент, които считат за смислени;

– да изпитат удоволствието от философстване в изследователска общност;

 

Това, което предварително се знае за протичането на сесиите от техническа гледна точка е следното:

– В рамките на 7-10 минути се представя темата като се разкаже за противоречивите и учудващи моменти при нейното осмисляне;

– Дава се възможност разказът да бъде допълнен от други;

– Разказът е отправна точка за пораждане на въпроси по темата;

– Извършваме изследване на темата.

Това, което не се предвижда във философския клуб:

– да се изнасят лекции по каквито и да е въпроси;

-автентичното мислене да се замества от сложни академични термини;

– да получим един единствен извод, който всички да приемат;

– да се предписват рецепти за справяне.

 

Тези и други подробности ще бъдат обсъдени и договорени на нашето първо събиране.