ОнтоИдея
За фирми

За фирми

За фирми

Цел на обучението:

Участниците в семинара да бъдат обучени така, че:

А) Да знаят:

 1. за разликите между различните видове мисловни процедури и основаното върху тях поведение;
 2. за значението и ролята, които различните видове мислене играят в различните области на човешкото общество (история, интеркултурно взаимодействие, стопанство, образование, наука, отделната личност и т.н., включително и ежедневие);
 3. основните характеристики на мисленето.

Б) Да могат:

 1. да различават видовите мислене в действията и поведението на другите (както за отделните личности, така и за различни видове организации);
 2. да различават видовете мислене в собствените си действия и поведение (собствени в смисъл на принадлежащи както на отделната личност, така и на изградена общност (организация);
 3. да извършват действия, участващи в организирането на поведение според зададен вид мислене, като по този начин проявяват творческо и критическо мислене.

В) Да управляват и поддържат:

 1. по-ефективно резултатите от собствените (на отделната личност или организация) действия и поведение, чрез анализ на типа мислене;
 2. по-ефективно резултатите от действията и поведението на другите (личности или организации), чрез анализ на типа мислене;
 3. съизмеримостта и адекватността на собственото си поведение при взаимодействието с другите (личности или организации);
 4. условията (в най-добрите случаи – създаването на условията) за възникване на общност и постигане на съвмостност според разликата между формално и неформално мислене;
 5. инициативи (собствени или на другите) на равнището на различаване между формално и неформално.
Какво може да очакват участниците в обучението:
 1. да разполагат с редица знания и да получат богата информация по въпросите на мисленето;
 2. да придобият умението да ползват и прилагат процедури за мислене, основани на различните видове мислене;
 3. да развият множество компетенции по отношение собственото си участие при употребата на различните видове мислене;
 4. да са в състояние с повишена чувствителност и аналитичност да оценяват възможностите, които осмислянето предоставя за развитието и саморазвитието;
 5. да могат в по-пълна степен да се възползват от възможностите, които мисловните умения и компетентности предоставят за саморазвитието и самообучението;

Идеята на обучението е основана на авторски академични разработки и постижения в областта на субектността и мисленето.

Програма (представена през отработваните умения):
 • Откриване;
 • Запознаване;
 • Договаряне;
 • Снемане на очаквания;
 • Представяне на програмата (идеята, целите, задачите, очаквани постижения и т.н.).

Мислене, организирано около даденото, зададеното (непосредствено дадени наличности (по Аристотел)). Установяване на възможностите и ограниченията произтичащи от неговите особености:

 • умение за различаване на дадености;
 • умение за задаване на въпроси;
 • умения за категоризиране;
 • умение за произвеждане на „отличаваща особеност“;
 • умения за провеждане на видово-родово различаване;
 • получаване на формално-логическо понятие;
 • умения за формално-логическо мислене.

Мислене, организирано около опосредствано дадени („скрити“) наличности (по Фр. Бейкън и Р. Декарт). Установяване на възможностите и ограниченията произтичащи от неговите особености:

 • умения за регистриране на присъствие и отсъствие;
 • умения за търсене;
 • умения за работa със „скритото“;
 • умения за работа с явления и същност;
 • умения за изследване;
 • умения за употреба на индуктивни процедури (по Фр. Бейкън);
 • умения за процедурно включване на субективността (аз-а) в мисленето (по Декарт).

Мислене, организирано около несъществуващото, неналичното. Установяване на възможностите и ограниченията произтичащи от неговите особености:

 • умения за разпознаване на самонарастващи реалности;
 • умения за установяване на субектно (инвестиционно) действие, различено от субстанциално (поддържащо) действие;
 • умения за различаване на формално-логическо от неформално-логическо поведение;
 • различаване на „значение“, „роля“, „функция“, „употреба“, и т.н. от „смисъл“ („идея“);
 • умение за установяване на цел;
 • умение за установяване на проблем;
 • умения за решаване;
 • умения за критическо мислене;
 • умения за творческо мислене;

Мислене, организирано около саморазвиващи се реалности. Високо-организирано мислене. Зони на приложимост.

 • умение за изграждане на общност около въпросирането. Заедност на питането;
 • умение за изграждане на общност около въпросирането, отчитащо отговарянето. Заедност на изследването;
 • умение за изграждане на общност около саморазвиващи се реалности. Заедност в проектирането. Проектно мислене;
 • умение за анализ на замисъл, идея. Получаване на цели, проблеми, ресурси, резултати, партньорства и т.н.;
 • умение за допускане на и грижа за различността в общност.

Изготвил: гл.ас. д-р Веселин Дафов

Научен консултант: проф. д.ф.н. Александър Андонов

Цел на обучението:

Да се тренират и развиват умения за:

 • различаване на директни и недиректни действия и операции;
 • установяване на невъзможност;
 • анализ на условията, даденото;
 • разбиране на търсеното;
 • създаване на възможности за даденото преобразуване, решаване;
 • представяне на формално-логически доказателства и на неформално-логически доказателства;
Учебно съдържание:
 • Разбиране на задача, проблем;
 • Даденото, условието;
 • Исканото, търсеното преобразуване;
 • Позволени действия, легитимност на операциите;
 • Проверка за удовлетвореност;
 • Проблемност;
 • Решение;
 • Евристични техники.

Времетраене: 2 дни, 18 учебни часа.

Работен език: български, английски.

Изготвил: гл.ас. д-р Веселин Дафов

Цели на обучението:

Да се развиват умения за:

 • целеполагане, осмисляне на цел;
 • проблематизиране; осмисляне на проблемност и невъзможност;
 • решаване; осмисляне на дейности-решения и възможности;
 • планиране на действия с оглед постигането на резултати.

и да се изграждат компетентности за:

 • предприемане на начинания, инициативност;
 • производство на замисъл, идея;
 • работа с неизвестното и непознатото;
 • организиране на общност, ангажиране на ключови фигури.
Учебно съдържание:

Обучаващите извършват саморефлексия и изследване на начините за установяване на „замисъл“, „идея“. Проектното не просто като метод или техника за планиране на дейности, а като възникване на ново реално съществуване. Интерсубектността като основа (субстанция) на проектното. Видове субекти включвани в проекта – личности, институции, ключови фигури, общности. Видове общности. Получаване на конкретно всеобщност. Ангажимент и грижа за нововъзникналата субектност. Осмисляне на наличен собствен опит и чужд опит.

Времетраене: 2 дни, 18 учебни часа.

Език на обучение: български, английски

Изготвил: гл.ас. д-р Веселин Дафов

Цели на обучението:

Да се тренират и развиват умения за:

 • формално-логически анализ;
 • описване и обясняване на реални действия, операции и дейности;
 • установяване недостатъчността на формалната логика в “живото общуване”;
 • различаване и използване на различни начини за разбиране;
 • разпознаване източниците на неразбирането;
 • усвояване на тълкувателни техники и процедури;
 • включване в ежедневната си работа на подходящата стратегия за разбиране или тълкуване;
 • обясняване на непознатото и неясното.
Учебно съдържание:

Обучаващите участват в изследване на разликите между „знаене“ и „разбиране“, от една страна, и „цитиране“ и „тълкуване“, от друга. Смисълът на питането. Подходящите въпроси. Измисляне на въпросите. Смисълът на отговарянето. Формален и не-формален отговор. Текст и контекст. Информация и знание. Знание и разбиране. Разбиране и не-разбиране. Формализация на действия, операции, дейности.

Времетраене: 2 дни, 18 учебни часа.

Работен език: български, английски

Изготвил: гл.ас. д-р Веселин Дафов