ОнтоИдея
Философска академия

Философска академия

Философска академия

Участието във „Философска академия“ е подходящо за ученици от 5 до 7 клас, както и отворено за ученици от горните етапи на образование. Обученията са достъпни като  извънкласна дейност в държавните и общински училища. Обикновено всяка група деца, с която работим заедно, участва в занятия два пъти седмично. Групите са с до 14 деца.

При заявен интерес, организираме и самостоятелни групи под формата на онлайн сесии на „Философска академия“.

По време на сесиите на „Философска академия“ се създава активна среда за групова работа, в която учениците са поканени да участват свободно. Сесиите се основават на творческо-изследователски подход на работа, при който философстваме и свободно осмисляме всеки един въпрос и тема.

Преходът към по-висок етап на образование изисква и нов поглед към учебния процес, което често се подценява и може да е причина за трудности, чудения и неразбирания. Подходът на „Философска академия“ позволява ясно и категорично да се постави въпроса за самото учене с акцент върху подготовката и нагласата за личностни постижения. Участието във дискусионна и изследователска общност отваря път за всички учениците към смисъла и идеите на образователния процес, към философските въпроси, които възникват при отделните учебни предмети, както и към ситуациите, които често се пораждат в социалната среда на училищния живот.

Участието във „Философска академия“:
 • дава възможност учениците самостоятелно да разкриват, изработват и споделят смисли и идеи по съответните теми;
 • подкрепя поемането на отговорност по аргументирането, яснотата и промяната на собствените изказвания;
 • изгражда основни комуникативни и експресивни умения;
 • развива изследователски и творчески умения и компетентности;
 • създава нагласа за проблематизиране на привидности и задаване на въпроси;
 • насърчава готовност за участие в дискусии;
 • повишава увереността и самочувствието при работа в групова среда;
 • акцентира върху творческото и критическото мислене;
 • оформя толерантност и отвореност към различието и другостта;
 • работи за успешното и цялостно включване в училищния живот;
 • подпомага самостоятелната и цялостна подготовка за изпити.

При изграждането на творческо-изследователска общност учениците са поканени да предлагат теми за дискутиране, дебатиране и изследване. В началото на всяка сесия се извършва процедура по изобретяване на тема, която един (или повече) от тях е предложил. Учениците могат свободно да обсъждат както чудните, така и проблемните за тях теми от различните учебни предмети и образованието като цяло, но и от техния частен или семеен живот.

Принципите на работа във „Философска академия“ позволява свободно, гъвкаво и съобразено с особеностите и интересите на учениците отношение към разглежданите теми. Стремежът е да уловим началата на учудването и творческата изява при справянето с проблемни ситуации. Движещата сила е у самите ученици.

Стандарт в нашата работа обаче е директната работа по развиване на ключовите умения и компетентности за доброто умствено и социално развитие на всеки ученик, според образователните изисквания за съответния клас. Като специалисти разпознаваме появата на теми и моменти от задължителната образователна програма и насочваме вниманието на учениците към това. Ето защо занятията спомагат за цялостното развитие на всеки подрастващ като личност. От своя страна, водещият сесиите обучител е в ролята на помощник в грижата за изследователската общност и философски консултант по индивидуалното участие и напредване на всеки ученик.

Примерни теми:
 • от образователния процес: Това защо ми е да го знам? Има ли смисъл да уча това? Защо изобщо учим? Как се става добър по…? Какъв е смисълът от…? Защо някои предмети са ми скучни? Как мога да знам нещо, но да не го мога? Защо ми е трудно да разбера…? Как се учи по-добре? Как знам, че знам? Какво всъщност е „изпит“ и как да се подготвя за изпити?
 • от отделните предмети: Природна или неприродна е математиката? Трябва ли да пиша красиво? Какво са части, дроби, проценти…? Как се мисли на друг език?
 • от училищния живот: Редно ли е да…? Как да постъпя, когато…? Какво да кажа, когато…? Какво да направя, ако се почувствам…?