Онтоидея
За ученици

За ученици

За ученици

– Намисли си едно число!
– Готово.
– Умножи го по 2!
– Готово!
– Добави 4!
– Готово.
– Сега раздели полученото на 2.
– Готово.
– Сега от полученото извади намисленото от теб число!
– Ммм, от кое от полученото?
– … Ти колко „получени“ имаш, та ме питаш „от кое от полученото“?
– Ами нали ми каза да разделя предното получено на две. И когато го разделих на две, получих две неща. И сега не знам от кое от тях искаш да извадя намисленото от мен число.

Този учудващ, но не и необичаен диалог се провежда между математик-философ и дете в трети клас. Ето с каква философска идея продължава той. В аритметическото делене се предполага, че когато делим на две, получаваме не просто дялове, а равни дялове на делимото. Но също и – два дяла. Възможно е детето да пропусне аритметическия смисъл, при който са равни и да допусне да са просто два. Тогава вече не е чудно, че то е в състояние разумно и открито да попита: „Кое от полученото?“. Мъдрият математически отговор ни задължава да признаем на детето именно какво е успяло да разбере, за да може то да напредне и по отношение на неразбирането си.

МАТЕМАТИКА С ФИЛОСОФИЯ
Подходът и методите на „Философия с деца“ позволяват работа с деца и ученици, с оглед разгръщане на свободно и автономно отношение, увереност и собствени постижения в математиката.
Водеща идея е, че децата не усвояват математически постижения по задължение, според необходимост или формалност. Да се напредва в математиката е израз на свободно и творческо осмисляне и изследване. Затова, като се съобразяваме със собствения опит и интереси на децата, следва да ги допуснем да бъдат равноправни граждани и достойни  членове в общността на математизиращите.

Работи се върху следните умения и нагласи:
– нагласа за изследване, преобразуване и изчисляване на количества и количествени отношения;
– нагласа за осмисляне и следване на процедура;
– умения за получаване и споделяне на резултати;
– логически умения;
– умения за сравняване, приравняване, отъждествяване;
– умения за преценяване, отсъждане и постигане на истина;
– умения за преобразуване на посочване и показване в доказване.
Екипът от обучители на „ОнтоИдея“ обединява академични и университетски специалисти с дългогодишен опит и млади изследователи, показващи изключителни постижения в областта на философията и преподаването. Можете да ни намерите в Интернет на адрес pwc.ontoidea.com и facebook.com/childrenwithphilosophy
Телефон за контакт: 0878228760.

***
Мисля за Илиадата. Интересно ми е, но ми е трудно да разбера някои неща. Не одобрявам това, че са започнали цяла война заради Елена. Трябвало е най-напред да я попитат, тя да каже дали иска да бъде с Менелай или с Парис. Изобщо, да каже как иска да живее. Но все пак знам, че по онова време не е можело да се случи нещо подобно, жените не са имали такова право…
Димана, 9 клас
***
Чудно е как са станали думите и как се говори изобщо. Понякога много искам да мога да кажа нещо, но понеже нямам думи за него, започвам да пея или да плача. И не знам защо, ама и като пея и като плача – после ми става по-добре.
Краси, 5 клас
***
И какво пречи в изречението „Навън вали“ подлог да бъде „навън“? Нима не е наистина така – това което „вали“ да е „навънката“.
Павел, 6 клас

ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА С ФИЛОСОФИЯ
Като напредват в знанията за норми, правила, жанрове, стилове и епохи, децата често развиват отношение към езика и литературата като объркващ инструментариум и заварено наследство. Философското изследване на езика и словото помага да се разкрие хоризонт към тях диалог между представи, разбирания и идеи, и изобщо среда на човешките взаимоотношения. Децата получават подкрепа да разгръщат собствените си представи, идеи и нагласи по автентичен и автономен начин. Да усвояват и да се радват на богатството и плодовете на езика и литературата.

Подходът и методите на „Философия с деца“ позволяват да се съдейства на децата в сферата на езиковото обучение и литературата, с оглед на свободно отношение, придобиване на увереност и собствени постижения. Водеща идея е, че езиковите и литературни компетентности не произтичат от задължителност и необходимост, а са израз на свободно общуване и творческо осмисляне.

Работи се върху следните умения и нагласи:
– излагане и защитаване на собствени аргументи;
– развиване на авторски идеи чрез участие в обсъждания;
– изработване и споделяне на теми, общуване в диалог;
– комуникативни умения – разясняване, убеждаване, отвореност към чуждото мнение, преоценка и др.;
– творчески умения – свързване на различни контексти, подреждане и
хармонизиране на смисъла, разработване на критерии, и др.;
– умения за разсъждение – индукция, дедукция, аналогия и др.;
– изследователски умения;
– свободно отношение към различни подходи, стилове, жанрове, контексти;
– действия с оглед на творчески постижения.

Екипът от обучители на „ОнтоИдея“ обединява академични и университетски специалисти с дългогодишен опит и млади изследователи, показващи изключителни постижения в областта на философията и преподаването. Можете да ни намерите в Интернет на адрес pwc.ontoidea.com и facebook.com/childrenwithphilosophy.
Телефон за контакт: 0878228760.