ОнтоИдея
За ученици

За ученици

За ученици

Намисли си едно число!
Готово.
Умножи го по 2!
Готово!
Добави 4!
Готово.
Сега раздели полученото на 2.
Готово.
Сега от полученото извади намисленото от теб число!
Ммм, от кое от полученото?
…Ти колко „получени“ имаш, та ме питаш „от кое от полученото“?
Ами, нали ми каза да разделя предното получено на две. И когато го разделих на две, получих две неща. И сега не знам от кое от тях искаш да извадя намисленото от мен число.

Този учудващ, но не и необичаен диалог се провежда между математик-философ и дете в трети клас. Ето с каква философска идея продължава той. В аритметическото делене се предполага, че когато делим на две, получаваме не просто дялове, а равни дялове на делимото. Но също и – два дяла. Възможно е детето да пропусне аритметическия смисъл, при който са равни и да допусне да са просто два. Тогава вече не е чудно, че то е в състояние разумно и открито да попита: „Кое от полученото?“. Мъдрият математически отговор ни задължава да признаем на детето именно какво е успяло да разбере, за да може то да напредне и по отношение на неразбирането си.

Математика с Философия

Подходът и методите на „Философия с деца“ позволяват работа с деца и ученици, с оглед разгръщане на свободно и автономно отношение, увереност и собствени постижения в математиката.

Водеща идея е, че децата не усвояват математически постижения по задължение, според необходимост или формалност. Да се напредва в математиката е израз на свободно и творческо осмисляне и изследване. Затова, като се съобразяваме със собствения опит и интереси на децата, следва да ги допуснем да бъдат равноправни граждани и достойни членове в общността на математизиращите.

Работи се върху следните умения и нагласи:
 • нагласа за изследване, преобразуване и изчисляване на количества и количествени отношения;
 • нагласа за осмисляне и следване на процедура;
 • умения за получаване и споделяне на резултати;
 • логически умения;
 • умения за сравняване, приравняване, отъждествяване;
 • умения за преценяване, отсъждане и постигане на истина;
 • умения за преобразуване на посочване и показване в доказване.

Мисля за Илиадата. Интересно ми е, но ми е трудно да разбера някои неща. Не одобрявам това, че са започнали цяла война заради Елена. Трябвало е най-напред да я попитат, тя да каже дали иска да бъде с Менелай или с Парис. Изобщо, да каже как иска да живее. Но все пак знам, че по онова време не е можело да се случи нещо подобно, жените не са имали такова право…

Димана, 9 клас

***

Чудно е как са станали думите и как се говори изобщо. Понякога много искам да мога да кажа нещо, но понеже нямам думи за него, започвам да пея или да плача. И не знам защо, ама и като пея и като плача – после ми става по-добре.

Краси, 5 клас

***

И какво пречи в изречението „Навън вали“ подлог да бъде „навън“? Нима не е наистина така – това което „вали“ да е „навънката“.

Павел, 6 клас

Език и литература с Философия

Като напредват в знанията за норми, правила, жанрове, стилове и епохи, децата често развиват отношение към езика и литературата като объркващ инструментариум и заварено наследство. Философското изследване на езика и словото помага да се разкрие хоризонт към тях диалог между представи, разбирания и идеи, и изобщо среда на човешките взаимоотношения. Децата получават подкрепа да разгръщат собствените си представи, идеи и нагласи по автентичен и автономен начин. Да усвояват и да се радват на богатството и плодовете на езика и литературата.

Подходът и методите на „Философия с деца“ позволяват да се съдейства на децата в сферата на езиковото обучение и литературата, с оглед на свободно отношение, придобиване на увереност и собствени постижения. Водеща идея е, че езиковите и литературни компетентности не произтичат от задължителност и необходимост, а са израз на свободно общуване и творческо осмисляне.

Работи се върху следните умения и нагласи:
 • излагане и защитаване на собствени аргументи;
 • развиване на авторски идеи чрез участие в обсъждания;
 • изработване и споделяне на теми, общуване в диалог;
 • комуникативни умения – разясняване, убеждаване, отвореност към чуждото мнение, преоценка и др.;
 • творчески умения – свързване на различни контексти, подреждане и
 • хармонизиране на смисъла, разработване на критерии и др.;
 • умения за разсъждение – индукция, дедукция, аналогия и др.;
 • изследователски умения;
 • свободно отношение към различни подходи, стилове, жанрове, контексти;
 • действия с оглед на творчески постижения.
Цели на обучението:

Да се тренират и развиват умения за:

 • провеждане на основни процедури на критическо мислене;
 • следване на изследователски техники и процедури;
 • разбиране и тълкуване;
 • нагласа за съвместно обсъждане и изследване;
 • изработване на предложения и идеи;
 • аргументирано участие в дискусии и дебати.
Учебно съдържание

Презентации, упражнения и симулации (поставяне в роли, имитиращи реални ситуации), работа в малки групи, групова дискусия.

Програма

Обучението се предвижда да се проведе в рамките на 2 дни (4 полудена). Всеки ден (или полуден) се сформират нови групи, така че за двата дни всеки участник попада в две (или четири) различни групи.

По време на обучението се спазва общ времеви график за всички групи. Общо за двата дни всеки участник ще участва в обучение проведено по 4 различни метода за критическо, творческо и високо-организирано мислене:

 1. Сократически диалог (критическо и творческо мислене);
 2. Философско питане (аргументиране и критическо мислене);
 3. Философско изследване (екипно мислене, творческо мислене);
 4. Философско учудване (творческо мислене, високо-организирано мислене).