Онтоидея
Очаквани постижения

Очаквани постижения

Очаквани постижения

Децата придобиват и развиват изследователски, критически и творчески умения (за наблюдение, описание, сравнение, за свързване и разграничаване на контексти, за проблематизиране, за използване и изработване на критерии). Ученето става през правенето, като обучителят се грижи за овладяването, поддържането и рационализирането на процедурите, които всъщност всеки един от нас следва, когато се включва в междуличностни отношения, насочени към изследване и осмисляне на проблем, ситуация или изобщо на реалност, за която искаме да получим определен смисъл. С овладяването на такива процедури в заниманията по философия се работи и върху подготовката на децата за училищния живот.
Така часовете по Философия с деца са обучение в мислене, което е самостоятелно и саморефлективно, и в същото време е отворено към общуване с промисленото от другите. Участието в учебно-изследователската общност повишава увереността и самочувствието в поведението на всяко дете, както и проявата на по-ясно изразена толерантност и уважение спрямо различието и другостта. По философия се учим как да мислим самостоятелно, но и как да мислим заедно.