Onto idea
Високо-организирано мислене (обучение)

начало » назад

Цел на обучението: Участниците в семинара да бъдат обучени така, че:


А) да знаят:

 1. за разликите между различните видове мисловни процедури и основаното върху тях поведение;
 2. за значението и ролята, които различните видове мислене играят в различните области на човешкото общество (история, интеркултурно взаимодействие, стопанство, образование, наука, отделната личност и т.н., включително и ежедневие);
 3. основните характеристики на мисленето.

Б) да могат:

 1. да различават видовите мислене в действията и поведението на другите (както за отделните личности, така и за различни видове организации);
 2. да различават видовете мислене в собствените си действия и поведение (собствени в смисъл на принадлежащи както на отделната личност, така и на изградена общност (организация);
 3. да извършват действия, участващи в организирането на поведение според зададен вид мислене, като по този начин проявяват творческо и критическо мислене.

В) да управляват и поддържат:

 1. по-ефективно резултатите от собствените ( на отделната личност или организация) действия и поведение, чрез анализ на типа мислене;
 2. по-ефективно резултатите от действията и поведението на другите (личности или организации), чрез анализ на типа мислене;
 3. съизмеримостта и адекватността на собственото си поведение при взаимодействието с другите (личности или организации);
 4. условията (в най-добрите случаи – създаването на условията) за възникване на общност и постигане на съвмостност според разликата между формално и неформално мислене;
 5. инициативи ( собствени или на другите) на равнището на различаване между формално и неформално.


Какво може да очакват участниците в обучението:

 1. да разполагат с редица знания и да получат богата информация по въпросите на мисленето;
 2. да придобият умението да ползват и прилагат процедури за мислене, основани на различните видове мислене;
 3. да развият множество компетенции по отношение собственото си участие при употребата на различните видове мислене;
 4. да са в състояние с повишена чувствителност и аналитичност да оценяват възможностите, които осмислянето предоставя за развитието и саморазвитието;
 5. да могат в по-пълна степен да се възползват от възможностите, които мисловните умения и компетентности предоставят за саморазвитието и самообучението;

Идеята на обучението е основана на авторски академични разработки и постижения в областта на субектността и мисленето.

Програма
(представена през отработваните умения)

 • Откриване
 • Запознаване
 • Договаряне
 • Снемане на очаквания
 • Представяне на програмата (идеята, целите, задачите, очаквани постижения и т.н.)

Мислене организирано около даденото, зададеното (непосредствено дадени наличности (по Аристотел)). Установяване на възможностите и ограниченията произтичащи от неговите особености:

 • умение за различаване на дадености;
 • умение за задаване на въпроси;
 • умения за категоризиране;
 • умение за произвеждане на “отличаваща особеност”;
 • умения за провеждане на видово-родово различаване;
 • получаване на формално-логическо понятие;
 • умения за формално-логическо мислене;

Мислене организирано около опосредствано дадени (“скрити”) наличности (по Фр.Бейкън и Р.Декарт). Установяване на възможностите и ограниченията произтичащи от неговите особености:

 • умения за регистриране на присъствие и отсъствие;
 • умения за търсене;
 • умения за работa със “скритото”;
 • умения за работа с явления и същност;
 • умения за изследване;
 • умения за употреба на индуктивни процедури (по Фр. Бейкън);
 • умения за процедурно включване на субективността (аз-а) в мисленето (по Декарт);

Мислене организирано около несъществуващото, неналичното. Установяване на възможностите и ограниченията произтичащи от неговите особености:

 • умения за разпознаване на самонарастващи реалности;
 • умения за установяване на субектно (инвестиционно) действие, различено от субстанциално (поддържащо) действие;
 • умения за различаване на формално-логическо от неформално-логическо поведение;
 • различаване на “значение”, “роля”, “функция”, “употреба”, и т.н. от “смисъл” (“идея”);
 • умение за установяване на цел;
 • умение за установяване на проблем;
 • умения за решаване;
 • умения за критическо мислене;
 • умения за творческо мислене;


Мислене организирано около саморазвиващи се реалности. Високо-организирано мислене. Зони на приложимост.

 • умение за изграждане на общност около въпросирането. Заедност на питането;
 • умение за изграждане на общност около въпросирането, отчитащо отговарянето. Заедност на изследването;
 • умение за изграждане на общност около саморазвиващи се реалности. Заедност в проектирането. Проектно мислене.
 • умение за анализ на замисъл, идея. Получаване на цели, проблеми, ресурси, резултати, партньорства; и т.н.
 • умение за допускане на и грижа за различността в общност;


Изготвил: гл.ас. д-р Веселин Дафов,
Научен консултант: проф.д.ф.н. Александър Андонов

image
Copyright 2008, OntoideaCreated by ABC Design & Communication