Onto idea
Разбиране и тълкуване (приложна херменевтика) (обучение)

начало » назад

2 дни, 18 учебни часа
Работен език: български, или английски

Цели на обучението:
Да се тренират и развиват умения за:

  • формално-логически анализ;
  • описване и обясняване на реални действия, операции и дейности;
  • установяване недостатъчността на формалната логика в “живото общуване”;
  • различаване и използване на различни начини за разбиране;
  • разпознаване източниците на неразбирането;
  • усвояване на тълкувателни техники и процедури;
  • включване в ежедневната си работа на подходящата стратегия за разбиране или тълкуване;
  • обясняване на непознатото и неясното.


Учебно съдържание:
Обучаващите участват в изследване на разликите между “знаене” и “разбиране” от една страна, и “цитиране” и “тълкуване” от друга. Смисълът на питането. Подходящите въпроси. Измисляне на въпросите. Смисълът на отговарянето. Формален и не-формален отговор. Текст и контекст. Информация и знание. Знание и разбиране. Разбиране и не-разбиране. Формализация на действия, операции, дейности.

Гл.ас. д-р Веселин Дафов

 

image
Copyright 2008, OntoideaCreated by ABC Design & Communication